Tüzük

BİYOGAZDER YATIRIMLARINI GELİŞTİRME DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1-

DERNEĞİN ADI VE TANIMI :

Derneğin Adı : BİYOGAZDER YATIRIMLARINI GELİŞTİRME DERNEĞİ

MADDE 2-

DERNEĞİN MERKEZİ :

Derneğin Merkezi İstanbul'dadır. Şubesi yoktur

MADDE 3-

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE 4-

DERNEĞİN AMACI :

Dernek Biyogazder'in amacı biyogazdan elektrik enerjisi,ısı enerji, doğalgaz elde etme işlemleri için yatırımcıları ve kanun koyucuları bilgilendirme, örnek tesisler ortaya koymak, fizibilitelerine yardımcı olmak, danışmanlık hizmeti vermek,ülke için faydasını anlatmak, seminerler düzenlemek, bilimsel çalışmalarına destek vermek, biyogaz üretimin çevresel faydalarını anlatmak, biyogaz işlemi sonrası ortaya çıkan malzemelerin gübre, biyoyakıt gibi alanlarda kullanımını teşvik etmek, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak, biyogaz araştırmaları yapacak kuruluşlarla beraber çalışmak, dernek amaçlarna ulaşılmasını sağlamak için gerektiğinde kazanç paylaşmak geyesi olmayan girişimlerde bulunmak ve gerektiğinde ekonomik kuruluşlar oluşturmak,biyogaz üretiminde ileri olan ülkelerdeki yasal uygulamaların ülkemizde uygulanmalarını sağlayacak düzenlemeleri takip etmek ve kanun koyuculara tavsiye etmek,

Ulusal ve ulaslar arası seminerler düzenlemek ve takip etmek yenilikleri takip için sürekli yayınlar çıkarmak,

Tüm bu çalışmaları yapacak şekilde kadro oluşturur,taşınmaz alır veya kiralar, bürosunu yeterli nitelik ve sayıda eleman ve ekipmanla donatır, gerektiğinde dışarıdan danışmanlık, tanıtım, halkla ilişkiler, araştırma gibi her konuda hizmet ve her türlü servisi alır,

MADDE 5-

DERNEĞİN FAALİYETLERİ :

Enerji sanayisinde faaliyet gösteren mühendislerin, dernek amaç ve faaliyetlerine özendirilmesi, derneğe sahip çıkmaya yönlendirilmesi, faaliyetlerine katılımlarının sağlanması,

Mühendislerin, dernek üzerinde sosyal teşkilatlanmalarının sağlanması, bu itibarla da, enerji sahasında faaliyet gösteren bütün mühendislerin üye kaydının yapılması faaliyetinde bulunarak üye sayısını azami ölçüde attırılması,

Enerji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruşları ile teşkilatlar bazında yapılanmanın benimsenmesi, genel birliği, beraberliği, bütünlüğü ilke edinerek, mühendislik sahası veya faaliyet konularına göre bölünmelere mahal bırakılmaması,

Üyeler arası veya mensup oldukları kuruluşlar arası ticari, hukuki ve teknik ilişkileri çağdaş, medeni, seviyeli ve dengeli bir platforma oturtmak üzere, temel kurallarda mutabakat aranması,

Üyeler arası sosyal ve kültürel ilişkiler kadar, sosyal dayanışma, yardımlaşma, kaynaşma, çalışmalarının yapılması ve bu amaca yönetilk şubeler ve lokaller açılması ve işletilmesi.

Basın ve yayın kuruluşlarıyla temaslara geçilmesi, enerji sahasındaki mühendislerin işlevlerinin, etkinliğinin, sorunlarının bu basın ve yayın kuruluşları üzerinden yansıtılmaya çalışılması. Basın ve yayın kuruluşlarında enerji sahasındaki mühendislerin faaliyetlerine bir yer edinilmesi, mesleğin ve meslektaşların temsil edilmesi, sahip çıkılması, savunulması.

Gazete, dergi ve benzeri süreli veya kitap, broşür ve benzeri süresiz yayınlar çıkarılması suretiyle, dernek amaçlarının, mensupların mesleki sesinin, teknik birikimlerinin, projelerinin, eleştiri ve çözüm önerilerinin duyurulması. Bilimsel ve teknik yayınlar ile ulusal birikimimize katkı sağlanması. Uluslararası saygın dergi ve yayınların dilimize ve ulusumuza kazandırılması.

Dernek yapısı, üyeler ile tüm teknik bilgi biriminin tanıtılıp, sergilendiği internet sayfalarının oluşturulması, internet üzerinden teknik ve sosyal içerekli elektronik kitaplar ve broşürlerin yayınlanması. Yine internet üzerinden dernek faaliyetleri hakkında muhtelif  duyuruların yapılması.

Üyeler aydınlatıcı ve enerji sanayisini tanıtıcı konferans, sempozyum, se-miner ve paneller ile üyelerin veya mensubu oldukları kuruluşların sorunlarının dile getirmesi için toplantılar düzenlenmesi.

Ulusal ve uluslararası düzenlenen seminer, panel, fuar ve benzeri organizasyonlara, dernek üzerinden üyelerin katılımlarının sağlanması.

Sosyal dayanışma, kaynaşma ve ilişkileri geliştirmeye yönelik balo, çay, kokteyl, yemekli toplantılar ve eğlenceler düzenlenmesi, turistik gezilerin organize edilmesi.

Üye aidatlarının toplanması ile üyelerden makbuz karşılığı bağış ve yardımlar alınması, dernek gelirlerinin arttırılması amacı ile piyango ve çeki-lişler düzenlenmesi. Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli finansman kaynaklarının bulunması. Sosyal organizasyonlar yolu ile gelir sağlanması. Dernek tarafından çıkarılan yayın organlarından reklam gelirleri elde edilmesi.

Üyelere ihtiyaç duyacakları saha ve konularda bilgi sağlayacak, kitap, dergi ve benzeri materyallerin toplanması, bilgi akışının güçlendirilmesi, bu kapsamda kitaplık ve çeviri hizmetler sunulması.

Derneğin ihtiyaçları, faaliyetlerinin sürdürebilmesi ve daha yaygınlaştırabilmesi için gereken gayri menkullerin alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, işletilmesi, inşa edilmesi veya ettirilmesi ve bunlar üzerinde her türlü yasal hakların kullanılması.

Eğitime, sağlığa ve sosyal faaliyetlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sportif faaliyetlere hizmet edebilecek emlak ve tesislerin kurulması veya kurulmasına destek verilmesi. Çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerin organize edilmesi ve organize edilmiş faaliyetlere katınılması.

Gerek enerji sanayii faaliyet alanları çerçevesinde branş ve faaliyet sahalarına göre kurulmuş veya kurulabilecek dernekler, gerekse diğer mesleki derneklerle yakın temaslarla, işbirliği ve ortak çalışmaların yapılması.

Üyelerle ve dernek ile ilgili yıllık, albüm çıkarılması.

Dernek faaliyetlerinin daha verimli hale gelmesi, etkinliğinin arttırabilmesi için, üyeler arasında oluşturulacak ihtisas ve faaliyet komisyonları ile komitelerinin kurulması. Bunlar vasıtasıyla daha yaygın hizmetler sunulması.

Dernek üyelerinin ve üyelerin mensubu olduğu kuruluşların ihtiyaçlarının, karşılanması için gerekli altyapı çalışmaları yapılması, araştırılması ve üyelerin aydınlatılması.

Dernek üyelerinin ve üyelerin mensubu olduğu kuruluşların, devlet ve kamu kuruluşlarıyla olan meselelerine ve sorunlarına eğilinmesi. Çözümlerde üyelere yardımcı olunması gerektiğinde, üyelere sahip çıkılması ve temsili.

Üyelerin mesleki kuruluşları olan Mühendis Odaları nezdinde sorunlarının, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin araştırılması, derlenmesi ve ilgili mercilere danışılması suretiyle çözümüne yardımcı olunması.

Üyelerin işyeri ve konut ihtiyaçlarının temini ve ikmaline yönelik kurulmuş veya kurulacak kooperatiflerle ortak hedefler belirleyip, üyelerin katılmalarının sağlanması. Faaliyetlerinin izlenmesi, gerekli bilgilerin derlenmesi, arşivi ve istihbaratının sağlanması. Bu çerçevede üyelere, başvuruları halinde bilgi verebilecek komitelerin oluşturulması.

Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile dernek amaçlarına uygun her türlü idari ve mali yardımlaşmalara girilmesi. Dernek çalışmalarının ve üye projelerinin maliyetini karşılamak amacı ile ulusal mevzuatla uyuşmak koşulu ile yabancı ülke fonlarından ve organizasyonlarından faydalanılması.

İdari, hukuki, mali ve ihtiyaç duyulacak diğer sahalarda, üyelerin başvurularında müşavirlik ve danışmanlık fonksiyonlarını icra edecek elemanlar istihdam edilmesi ve bu mümkün değilse dernek dışı kurum ve kuruluşlarından teminine çalışılması.

Üyelerin projelerinin ve muhtelif çözüm önerilerinin sergilenip tanıtabileceği sürekli fuar niteliğinde, elverişli bir sergi yeri edinilmesi. Gerekirse inşa edilerek hizmete sunulması.

Üyelerin dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetlerinin izlenmesi, gerekli bilgilerin derlenmesi, arşivi ve istihbaratının sağlanması. Üyelere başvuruları halinde bu konularda bilgi verebilecek komitelerin oluşturulması.

Derneğe ve enerji sanayisine hizmeti ve katkıları olan ve olabilecek mühendis olmayan gerçek kişilerin fahri üye olarak kaydedilmesi. Faaliyetlere hizmeti ve katkıları olan veya olabilecek mühendis olmayan gerçek kişilerin, en az iki dernek asil üyesinin yazılı talebi ile dernek Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yarısından bir fazlasının oyu ile asil üye olarak kaydedilmesi.

Uygun olduğu Genel kurul tarafından kabul gören üyelerden Onur Konseyi teşkil edilmesi ve bu kurulun da faaliyetlere katılmasının sağlanması.

Üyelerle yakın ve yoğun temaslar kurulması ve bu temasların sürekli kılınması.

Dernek üyelerinin temel ihtayaç maddelerinin tedariki için sandıkların kurulması, işletilmesi veya bu amaa yönelik kooperatifler kurulması.

Enerji sanayisinde geçerli olan mevzuatlardaki eksik veya aksaklıkların giderilmesi ile yenilikler veya gerekli değişikliklerin yapılması hususlarında görüş, teklif ve beklentilerin ilgili mercilere yansıtılması. Gerektiğinde temsili ve savunulmasının yapılması.

MADDE 6-

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğe hizmet etmiş kimseler de Yönetim Kurulu kararı ile derneğe Onursal üye kabul edilebilirler.

MADDE 7-

DERNEK ÜYELİĞİ

Derneğin iki türlü üyesi vardır.

 1. a) Asıl Üye
 2. b) Fahri üye

MADDE 8-

ÜYE HAKLARI

 1. a) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üyelikten çıkmaya zorlanamaz.
 2. b) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.
 3. c) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.

MADDE 9-

ÜYELİK TÜRLERİ :

Derneğin üyelik türleri aşağıya çıkarılmıştır.

 1. a) ASIL ÜYE :

Derneğin amacını benimsediğini belirterek belli bir aidatı yükümlenenler, yönetim kurulu kararı ile asli üye olurlar. Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Üye zorunlu ödentilere eşit olarak katılır, dernekten çıksa veya çıkarılsa üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

 1. b) FAHRİ ÜYE :

Derneğe amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygıları bulunanlar arasından en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyelerdir. Dernek organlarına seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. Aidat ödemesi kendi isteğine bağlıdır.

MADDE 10-

ÜYELİK İŞLEMLERİ :

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amacı ve hizmet konuları ile ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten "Üyelik Bildirimi"ni doldurup dernek başkanlığına sunarlar.

Dernek yönetim kurulu üyeleri yada kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Kayıt anında veya daha sonra yıllık aidatı alınır.

Dernek yönetim kurulunca adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

MADDE 11-

ÜYELİKTEN ÇIKMA :

Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda dernek başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

MADDE 12-

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek.

Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek ana tüzüğü hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranmak.

Ödenti borçlarını yazılı uyarıya rağmen iki dönem üst üste ödemeyenler,

Vefat eden üyelerdışındaki üyelikten çıkarılanlarıdan borçları gerekli yollar izlenerek alınır.

Tüm ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki olağan genel kurul kabul edilmemek.

MADDE 13-

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Belirtilen durumların birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.

MADDE 14-

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ :

Dernek yönetim kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelmeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararı çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edilebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde dernek yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir.

MADDE 15-

DERNEK ORGANLARI

Dernek aşağıdaki organlardan oluşur.

 1. A) Genel kurul,
 2. B) Yönetim kurulu,
 3. C) Denetleme kurulu,
 4. D) Danışma kurulu,

MADDE 16-

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANMA VE ZAMANI

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, her yıl KASIM ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 17-

ÇAĞRI USÜLÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir Gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 18-

TOPLANTININ YAPILIŞ USÜLÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 19-

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Olağan üstü genel kurul olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak yada bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Dernek üye yarısının (1/5)’nin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

Yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda alacağı karar,

Denetleme kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusundan alacağı oy birliği kararı,

Yönetim kurulunun isteğe rağmen genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilmesi halinde,

Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yönetim ve ilkelerine göre yapılır.

MADDE 20-

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

18-Danışma Kurulu üyelerini seçmek, danışma kurulu tekliflerini müzükere edip, karara bağlamak.

MADDE 21-

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 22-

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

Yönetim kurulu (7) yedi asıl ve (7) yedi  yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 23-

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Yönetim kurulu en az ayda bir veya başkan yahut yönetim kurulu üyesinden dört kişinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır.

Mazeret beyan etmeksizin üst üste üç kere toplantıya gelmeyen üye müstafi sayılır. Yönetim kurulu çoğunlukla karar alır. Yönetim kurulunda oylamalar açık olarak yapılır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu ile karar alınır.

Mazeretsiz olarak üstü üste üç kere yönetim kurulu toplantısına gelmeye üye istifa sayılır.

MADDE 24-

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına yada kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

13-Üyelerin sosyal yaşantılarıyla ve sağlık durumlarıyla ilgilenip kamplar, lokaller, huzur evleri, eğlence mahalleri tesis etmek, bunların işletmesini sağlamak.

14-Danışma Kurulu’nun tavsiye kararlarını istişare etmek ve sonuçları ilgili kurullara yazılı olarak bildirmek.

15-Dernek yürütme komisyonları veya ihtisas komiteleri kurmak, bunlara herhangi bir üyelere bağlı olarak görev ve sorumluluklar, yetkiler vermek, çalışma ve faaliyet biçimlerini belirlemek veya onaylamak, gerekli hallerde görevlileri değiştirmek veya komisyon ve komiteleri lağvetmek.

16-Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebilmek üzere lüzumlu görev ve işler için, ihtiyaç duyulan profesyonel elemanlar istahdam etmek ve gerekli yetkiler vermek veya yetkileri sınırlamak, geri almak, işten çıkarmak.

17-Üye sayısının sektör mensuplarının azamisini bulabilmesi için, meslektaşların tümüyle temasa geçmek ve üye kaydına çalışmak.

18-Derneğe hizmet ve katkıları olabilecek kişileri fahri üye kaydetmek veya kayıtlı fahri üyelerin çıkarılmasını genel kurula teklif etmek.

19-Üyelerden yıllık aidatları toplamak, teberrular almak, gelir kaynaklarını artıracak araştırma ve çalışmalar yapmak.

20-Bir gazete veya dergi ve mecmu a çıkarmak veya yönetim kurulu üyelerinden bir yahut birkaçının yetki ve sorumluluğunda kurulacak komite marifetiyle, yayınlar için ilan ve reklamlar toplamak ve gelir sağlamak.

21-Üyelerin istek, talep ve beklentilerine ilgi göstermek, gerektiğinde özel ihtisas komisyon ve komiteleri oluşturarak üye meselerine çok yönlü eğilmek.

22-Üyeler adına ve dernek için gerekli ve faydalı diğer yasal faaliyetler göstermek ve çalışmalar yapmak, gerektiğinde üye olmayanlardan da teberrular kabul etmek.

23-Kamuoyuna ve basına dernek adına açıklama yetkisi yönetim kurulu başkanına ait olup, ancak başkanın teklifiyle yönetim kurulunun görev vereceği üye açıklama yapmaya yetkili kılınabilir, yetkisiz üyenin yapacağı açıklama yönetim kurulunu bağlamaz, sorumluluğu kendisine ait olur ve yönetim kurulunca üyeye ihtar verir, tekerrüründe yönetim kurulundan çıkarılır.

24-Dernek faaliyetleri gereği acil ve ivedi finansman ihtiyacı doğması halinde, vadesi belirli ve faizsiz olarak, üçüncü şahıslar veya kuruluşlardan avans veya borç alabilmeleri bir kararla mümkün olur, ancak dernek gelirleriyle vadesinde karşılanamaması halinde, kararı onaylayan üyelerce ödenmesi gerekir ve gelir kaynaklarının elvereceği vadelerle üyelerin alacaklarını tahsil etmeleri mümkündür.

25-Yönetim Kurulu üyelerinden birine bağlı olarak ve tayin veya istihdam edilecek asgari beş kişilik idari kadrosu bulunan, dernek bütçesi içinde gelir ve gider fonları dernek yönetim kurulunca belirlenecek sosyal yardımlaşma dayanışma veya ihtiyaç sandıkları kurmak, bu sandıkların teşkili ve uygulama prensiplerini birer yönetmelikle belirlemek, yönetmeliklerin yürütülmesini, denetimimi sağlamak.

26-Dernek mesleki koordinasyon komisyonları oluşturarak derleyecekleri iktisadi, ticari, finansal ve mesleki teknik sorunları değerlendirip çözüm formülleri üretmek, üyelere ışık tutmak, yön vermek.

27-Dernek faaliyetlerini yürütmek, yaygın kılmak ve etkinliklerini yoğunlaştırmak için ihtisas komiteleri oluşturmak, bunların çalışmaları ve katkılarını koordine etmek.

MADDE 25-

TEMSİL VE İLZAM :

 1. a) Derneği temsil ve ilzama yönetim kurulu başkanıyla birlikte başkan yardımcılarından biri veya genel sekreter veya mali işler sorumlusu, noter tasdikli dernek mührü altındaki müşterek ve asgari çift imzayla yetkilidirler.
 2. b) Aynı protokol sırasıyla bir veya birden fazla üst yetkilinin bulunmadığı ahvallerde sayılan yöneticilerden, asgari ikisinin noter tasdikli dernek mührü altındaki müşterek imzalarıyla temsil ve ilzam edilir.
 3. c) Yönetim Kurulu belirli mevzular için ve muayyen süreli olarak, Onur Konseyi yöneticelerine de geçici temsil yetkisi verebilir ve lüzum görürse ve-rilmiş yetkileri kaldırabilir.
 4. d) Profesyonel elemanlara dernekle ilgili iş ve işlemlerin ikmali hususlarında verilmiş yetki belgeleri, derneğin temsil ve ilzamı için geçerli addolunmaz.

MADDE 26-

DANIŞMA KURULU :

Bir iştişari organ olarak derneğin önceki dönem başkanlarıyla meslekte uzun seneler hizmet vermiş veya meziyetleriyle sembolleşmiş meslektaşlar arasından, ilk genel kurula kadar yönetim kurulunun seçeceği, müteakiben yönetim kurulunun teklif edip kurul toplantılarında oy çokluğuyla seçilecek dernek üyelerinden oluşacak kuruldur.

Kurul üyesi, normal üyelik vecibe ve sorumluluklarını yerine getirmezse kuruldan da çıkartılır.

Danışma Kurulu, dernek üyelerinin asgari %10’unun veya yönetim kurulunun göstereceği adaylar içinden bir başkan, bir yardımcısı ve bir sekreter olmak üzere üç üyeden müteşekkil olup konseyi ile temsil edilir. Danışma Kurulu, dernek organlarının seçildiği Genel Kurul toplantılarında müstakilen ve açık oylamayla seçilir. Mevzuat ve tüzüğe uygun, ancak istişari kararlar alabilirler ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunabilirler.

MADDE 27-

DANIŞMA KURULU ÜYELİK ŞARTLARI :

 1. a) Önceki dönemlerde derneğin yönetim kurulu başkanlığını yapmış, bilimsel veya ticari itibari ve kariyeri tartışılmayan üyeler,
 2. b) Dernek üyelik kayıtlarını yaptırmış olup, içinde bulunular takvim yılı itibariyle elli yaşını doldurmuş veya sektörde yirmbeş yılı aşkın çalışması veya vergi mükellefiyeti bulunan, sektör ve camiaya katkılarıyla maruf üyeler,
 3. c) Sektör bünyesinde ve meslektaşlar nezdinde popülaritesi tartışılmayan, sektöre hizmetleri veya ticari kariyeri, maruf, bilgi, ihtisas ve tecrübe birikimleriyle temsil meziyetleri olan, sembolleşmiş, elli yaşını doldurmuş sektör mensupları, yönetim kurulunca normal üye kayıtları yapıldıktan sonra, Danışma Kurulu üyeliğine teklif edilebilirler.

MADDE 28-

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLER

Özel ve tüzel kişilere karşı derneği temsil eder, dernek adına yazışmalara imza koyar, dernek mührünü kendi uhdesinde muhafaza eder. Genel kurula karşı yönetim kurulu ile müştereken sorumludur. Mali işlerde saymanla birlikte imza koyar.

MADDE 29-

BAŞKAN YARDIMCISI

Başkan olmadığı zaman yönetim kuruluna başkanlık eder ve onun görev ve yetkilerini kullanır. Genel başkanın ayrılması halinde ilk kongreye kadar genel başkanlık görevini üstlenir ve devam ettirir.

MADDE 30-

MALİ SAYMAN

Derneğin mali işlerini yürütür, muhasebe işlerini yapar, bilançoyu hazırlar, dernek gelirlerini bankalara yatırır, hesaplar açar, miktarı yönetim kurulunca belirlenecek bir meblağı her an yapılması muhtemel harcamalar için üzerinde bulundurur. Bankalardan para çekme işlemi Genel Başkanla birlikte çift imza ile mümkündür. Derneğin her türlü gelir ve giderlerinden sorumludur.

MADDE 31-

GENEL SEKRETER

Derneğin yönetim kurulunun toplantılarını hazırlar, toplantı neticesinde alınan kararları karar defterine yazar, ayrıca resmi kurumlara veya diğer kişi veya tüzel kişiliklere dernek adına yapılacak olan yazışmaları hazırlar,

MADDE 32-

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 33-

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu, (3) üç asıl ve (3) üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 34-

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 35-

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Derneğin çalışma dönemi 1 OCAK başlar ve 31 ARALIK' ta sona erer.

Dernek yönetim kurulu her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait yönetim ve denetim organlarında görevli başkan ve üyelerin ad, adres, tabiiyeti ve görev sürelerinin uluslar arası işbirliği çalışmalarına üyesi bulunduğu üst kuruluşlarına yıllık beyanname şeklinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine verir.

MADDE 36-

DEFTERLERİN TASDİKİ

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 37-

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Giriş Aidatı : Üyelerinden giriş aidatı olarak, bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödendi alınır.

2-Üye aidatı: Üyelerinden yıllık ……….-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8- Lokal gelirleri,

10- Diğer gelirler.

MADDE 38-

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 39-

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USÜLLERİ, TUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL'yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 40-

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 41-

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞINAN TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde BİYOGAZDER YATIRIMLARINI GELİŞTİRME DERNEĞİ " ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Derneğin feshine karar verildiği takdirde, mevcut menkul ve gayrimenkulleri Kuran Köyü Köylülerine devredilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 42-

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 43-

LOKAL AÇMA

Dernek amacında belirtilen hususları gerçekleştirmek için ve üyelerinin her zaman istifade edebileceği lokal açabilir. Bu lokalde üyelerine büfe ve mutfaktan yemek ve içecek verebilir. Üyeler yiyecek ve içeceklerinin ücretini yönetim kurulu tarafından belirlenen meblağ üzerinden öder. Lokalde kesinlikle parasına oyun oynanmaz.

MADDE 44-

LOKALDEN YARARLANMA

Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşımak ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar.

Lokale o derneğin üyesi olmayanlar giremez. Ancak, üyelerin beraberindeki misafirleri lokallere kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

MADDE 45-

LOKALLERİN DENETİMİ

Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesinde belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğini denetletebilir. Lokallerin denetimi, dernekler birimleri ve kolluk kuvvetlerince birlikte yapılır. Lokal denetiminde önceden bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz.

MADDE 46-

BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 47-

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 48-

TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

MADDE 49-

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

MADDE 50-

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İŞ BU TÜZÜK 50 MADDEDEN İBARETTİR.

TOP